Přeskočit na obsah

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace, týkající se ochrany osobních údajů, poskytnutých návštěvníky webových stránek www.simonatiande.cz, mými klienty a zájemci o spolupráci, o mé služby a mnou prodávané produkty.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto osobní údaje zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 1.1.2020 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation). Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostanete přímo na text tohoto předpisu a najdete tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

Obsah, který na vás v tomto dokumentu čeká:

  1. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?
  2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?
  3. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?
  4. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám
  5. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
  6. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

__________________________________________________________________________

1. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Simian s.r.o. IČ: 14339561 se sídlem Riegrova 394/17, Olomouc, 779 00  (dále jen „Správce“)

kontaktní e-mail: info@simonatiande.cz

kontaktní telefon: +420 601 100 442

moje webové stránky: www.simonatiande.cz

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme především údaje, které nám sami poskytnete. Týká se to údajů, které nám předáte při osobní schůzce, po telefonu, e-mailem nebo podobnou cestou (SMS zprávy, zprávy přes FB messenger, Skype a další komunikační aplikace). Jedná se i o údaje, které vyplníte do formuláře na webových stránkách. Pokud spolu uzavřeme smlouvu, spolupráci, zpracováváme i údaje poskytnuté v průběhu spolupráce. Pro podporu podnikání v „našem“ MLM slouží tzv. on-line kancelář. To je databáze na webových stránkách společnosti, u které jsme jako spolupracující podnikatelé registrováni. Na stránky je přístup zabezpečený přístupovými údaji a heslem a jsou zde základní identifikační údaje a údaje o činnosti jednotlivých spolupracovníků/distributorů. Pro nás jsou přístupné údaje lidí námi registrovaných a údaje o jejich registrované struktuře.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem bez jejich poskytnutí v zásadě (v případě spolupráce) nemůžeme provést registraci. Stejně tak bez sdělení adresy není možné doručit zboží, bez zadání e-mailu posílat informace o novinkách apod.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail,  vaše ID (identifikační číslo přidělené při registraci do MLM struktury), informace o vašich obchodních výsledcích (bodech), pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

3. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

I. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Nezpracováváme

II. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Nezpracováváme

III. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Při podnikání v MLM je základním oprávněným zájmem fungování struktury. Za tímto účelem jako oprávněný zájem deklarujeme zpracování osobních údajů pro vzájemnou komunikaci, předávání informací o systému, zboží, službách, školení, efektivitu obchodních činností. Za tímto účelem zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, ID (identifikační číslo přidělené v rámci registrace), e-mail, telefon, pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budeme zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. 
  • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme svoji databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o našich novinkách, automaticky se váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když nám pošlete objednávku z webu, zařadí se váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a po zaplacení do seznamu „zaplaceno“ a v takovém okamžiku vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (nebo je to pokyn pro expedici zboží atd.). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej mohli provádět pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

IV. Zpracování osobních údajů pro účely registrace

Pro podnikání v rámci MLM je prvním krokem registrace do systému (struktury). Ta probíhá zadáním údajů na webovém rozhraní společnosti, jejíž produkty/služby jsou v rámci MLM nabízeny. Na základě vašeho souhlasu (který nám udělíte buď výslovně, např. v mailu se zaslanými údaji nebo při předání údajů ústně nebo i jiným jednoznačným způsobem) zpracovávám k zajištění registrace (vyplnění formuláře) tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, datum narození, e-mail, telefon.

V. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Pokud nejste zatím naším klientem, budeme vám zasílat svoji nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu nebo osobně).

Jen s vaším souhlasem zpracováváme (zveřejňujeme za účelem prezentace našeho podnikání, služeb a produktů) údaje napsané ve vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z pořádaných živých akcí.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, vás vždy budeme informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz pod předchozími písmeny článku IV.), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

4. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů poskytnu na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

5. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

I. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

II. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

III. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

IV. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

V. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

VI. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

VII. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

6. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@simonatiande.cz. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na  adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme v článku 4. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat s tím, že si ověříme vaši totožnost a požadavek přiměřeným způsobem. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Toto znění je účinné od 1.1.2020